Skip to main content

Do poziomów bezpieczeństwa oferowanych przez odkurzacze przemysłowe używane poza strefami ATEX zastosowanie ma dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. W szczególności norma EN 60335-2-69 określa „Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych”. Poza konkretnymi wymaganiami określonymi w normie, zawiera ona także aneks AA, który odnosi się do odkurzaczy przeznaczonych do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Norma EN 60335-2-69 zawiera w sobie następującą definicję pyłu określonego jako niebezpieczny: „Nieradioaktywny pył, niebezpieczny dla zdrowia, gdy jest wdychany, połknięty lub w kontakcie ze skórą (patrz także dyrektywy 79/831/EWG oraz 67/548/EWG). Mikroorganizmy uważane są za pył niebezpieczny dla zdrowia. Azbest klasyfikowany jest jako jeden z powyższych pyłów niebezpiecznych.”.

Klasy filtracji odkurzaczy L/M/H (Low, Medium, High)

Załącznik AA, który został przez nas wymieniony w poprzednim akapicie, dzieli odkurzacze do niebezpiecznych pyłów na trzy główne klasy, które reprezentują ich poziom filtracji. Wymagana minimalna klasa dla każdego przypadku zastosowania jest określona w wytycznych. Odkurzacze do niebezpiecznych pyłów dzielimy na:

  • Klasa L (pył o niskim zagrożeniu) — filtr odkurzacza wychwytuje ponad 99% pyłu o rozmiarze cząsteczki poniżej 2 mikronów
  • Klasa M (pył o średnim zagrożeniu) — filtr odkurzacza wychwytuje ponad 99,9% pyłu o  rozmiarze cząsteczki poniżej 2 mikronów
  • Klasa H (pył o wysokim zagrożeniu) – filtr odkurzacza wychwytuje ponad 99,995% pyłu o rozmiarze cząsteczki poniżej 1 mikrona, w tym pyły rakotwórcze i pyły skażone substancjami rakotwórczymi lub patogenami.
klasy-filtracji

Filtracja klasy H

Typowe zastosowania dla najwyższego poziomu filtracji obejmują między innymi pył krzemionkowy i azbest.

Pył krzemionkowy (np. szlifowanie betonu)

Użyj odkurzacza z filtrem HEPA klasy H zgodnie ze standardem AS60335-2-69

Azbest

Odkurzacz do czyszczenia materiałów skażonych azbestem powinien być zgodny z normą AS 3544 dot. odkurzaczy przemysłowych do cząstek niebezpiecznych dla zdrowia i musi być oznaczony symbolem klasy„ H ”wysokiego ryzyka oraz słowami „Tylko do użytku z azbestem”

Filtracja klasy M

Pył ołowiany

W wytycznych dotyczących zarządzania farbami ołowiowymi znajdziemy „Użyj odkurzacza HEPA, aby usunąć ślady kurzu z miejsca pracy i otoczenia…”. W tym przypadku zalecamy odkurzacze klasy M z dodatkowym filtrem HEPA do pyłu ołowianego. Obejmować to będzie odsysanie pyłu z narzędzia czy czyszczenie z niego terenu.

Filtracja klasy L

Filtrowanie w klasie L w większości przypadków jest uważane za dopuszczalne w przypadku pyłów gipsowych i pyłów z obróbki drewna. Obejmować to będzie odkurzacze podłączone do szlifierek płyt kartonowo-gipsowych i pił tarczowych.

Usuwanie i przechowywanie niebezpiecznych pyłów

Postępowanie z wyżej wymienionymi pyłami i materiałami nie może się ograniczać jedynie do zbierania, ale także musi obejmować ich usuwanie. Dlatego zgodnie z wyżej wymienionymi normami, wszystkie odkurzacze przemysłowe IPC mogą zostać wyposażone w jednorazowe worki lub pojemniki, które umożliwią łatwą, bezpieczną utylizację zebranego materiału. Zgodnie z normą EN60335-2-69, odkurzacze IPC klasy H zawsze są dostarczane razem z systemami tego typu.

Dodatkowe informacje

  • Drobny pył może szybko zatkać filtry. Rozważ zakup odkurzaczy z wbudowaną funkcją automatycznego czyszczenia wibracyjnego
  • Upewnij się, że odkurzacze mają wystarczającą pojemność do wykonania zadania i są regularnie, bezpiecznie opróżniane
  • Używaj odpowiednich jednorazowych worków próżniowych i upewnij się, że są odpowiednio utylizowane
  • Upewnij się, że elektronarzędzia podłączone do odkurzaczy mają odpowiednie osłony przeciwpyłowe
  • Upewnij się, że operatorzy noszą odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak maski przeciwpyłowe (z prawidłową klasyfikacją), rękawice czy okulary ochronne, jeśli jest to wymagane