Skip to main content

Polityka prywatności

§1 Definicje

 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.promur.pl/, https://torbo.com.pl/, https://myjkidibo.pl/, https://ipcdystrybutor.pl/ lub https://arcomat.pl/
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest Piotr Bieńkowski wykonujący działalność gospodarczą jako Promur Piotr Bieńkowski firma z branży czyszczenia specjalistycznego z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Moniuszki 13, e-mail: marketing@promur.pl
 3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

§2 Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe gościa są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej polityce prywatności ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa gości.

§3 Zakres zbieranych danych

 1. Zbierane przez administratora dane osobowe gościa wykorzystywane są kontaktu z nim.
 2. Administrator przetwarza następujące, udostępnione przez gościa dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, numer NIP i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator nie udostępnia danych gości serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.
 5. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie newslettera.
 6. Gość może wypisać się z otrzymywania newslettera w każdej chwili.

§4 Sposób przetwarzania danych

 1. Korzystanie z serwisu jest w pełni dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się goście serwisu, ilość odsłon stron czy liczbę wizyt. Dane zbierane są przez firmę hostingową OVH Sp. z o.o. (https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/) oraz firmy Google, Facebook, HotJar. Podmioty spoza UE posiadają politykę prywatności spójne z GDPR (RODO)
 • https://privacy.google.com/businesses/compliance/
 • https://www.facebook.com/business/gdpr/
 • https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/

Ponadto w przypadku przesłania danych w celu otrzymania oferty, dane (imię, nazwisko, adres e-mail) mogą zostać wprowadzone do systemu CRM HubSpot (https://legal.hubspot.com/privacy-policy).

 1. Gość wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail administratora powinien brać pod uwagę, iż informacja ta może zostać opublikowana w serwisie w zanonimizowanej formie.
 2. Gościowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 3. Dane osobowe gościa nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§5 Obowiązki gościa

 1. Gość jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Gość jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością administratora. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§6 Ciasteczka

 1. Serwis administratora używa „ciasteczek” czyli plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie gościa jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Gościa i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Ciasteczka stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od gościa. Serwis wykorzystuje ciasteczka do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 4. Korzystanie z technik ciasteczek nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych gościa ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie powyższe zasady mogą w przyszłości ulec zmianie. W takiej sytuacji administrator poinformuje o tym gości za pośrednictwem newslettera oraz umieści stosowną informację w serwisie.